TRANSPARÈNCIA – LEGISLACIÓ I JUSTÍCIA

GESTIÓ TRIBUTÀRIA: MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL GENERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DELS TRIBUTS LOCALS

DESCRIPCIÓINFORMACIÓ / DOCUMENTDATA D’APROVACIÓ (AJUNTAMENT)23/04/2020DATA DE PUBLICACIÓ (AJUNTAMENT)06/05/2020PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DESCRIPCIÓINFORMACIÓ / DOCUMENTDATA D’APROVACIÓ (AJUNTAMENT)03/04/2020DATA DE PUBLICACIÓ (AJUNTAMENT)06/05/2020INFORME FISCAL DESCRIPCIÓINFORMACIÓ / DOCUMENTDATA D’APROVACIÓ (AJUNTAMENT)02/04/2020DATA DE PUBLICACIÓ (AJUNTAMENT)06/05/2020INFORME JURÍDIC

Conveni de Col·laboració per a Rehabilitació de Casa Ayora

CODI DIR3L01460351 CODI DE L’EXPEDIENT ASSOCIAT AL CONVENI73/2018 ORGANISME QUE REALITZA EL CONVENIAjuntament d’AlmussafesTIPUS d’ORGANISMEMunicipiÒRGANPleno de l’Ajuntament d’AlmussafesÀREA SECTORIALUrbanismeFINANÇAMENTDisposa de finançamentFINANÇAMENT TOTAL300.000VIGÈNCIADes de 31/07/2018 fins 31/12/2018 DATA DE SUBSCRIPCIÓ31/07/2018 DATA DE PUBLICACIÓ13/11/2018 OBSERVACIONSInscrit en el registre de convenis de GVA CONVENI d’ORIGENConveni de col·laboració PARTICIPANTS DESCRIPCIÓTIPO DE ENTEÒRGANFINANÇAMENT TOTALFINANÇAMENT ANUALConselleria…