INFORMACIÓ ECONÒMICA 2015

PRESSUPOSTOS

PRESSUPOSTOS 2015
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Previsions d’ingressos per al 2015
Pressupostos per programes 2015
Pressupost econòmic 2015
Annex d’inversions any 2015
Annex subvencions nominatives 2015
Retribucions alcaldia 2015
Estat comparatiu 2014-2015
Bases d’execució pressupost 2015

EXECUCIÓ I ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

EXECUCIÓ 2015
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Resum 1er trimestre 2015 – ingressos
Resum 1er trimestre 2015 – despeses
Resum 2on trimestre 2015 – ingressos
Resum 2on trimestre 2015 – despeses
Resum 3er trimestre 2015 – ingressos
Resum 3er trimestre 2015 – despeses
Resum 4rt trimestre 2015 – ingressos
Resum 4rt trimestre 2015 – despeses
DEUTE VIU
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Deute viu – 31/12/2015
ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Estabilitat pressupostària – 31/12/2015
REGLA DE LA DESPESA
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Regla de la despesa – 31/12/2015
EXECUCIÓ D’INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES
DESCRIPCIÓDOCUMENT
IFS – 31/12/2015

INFORMACIÓ SOBRE MOROSITAT

DESCRIPCIÓDOCUMENT
Morositat 1er Trimestre 2015
Morositat 2on Trimestre 2015
Morositat 3er Trimestre 2015
Morositat 4rt Trimestre 2015

COMPTES ANUALS

BALANÇ DE SITUACIÓ
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Balanç de situació
COMPTE DE RESULTATS
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Compte de resultats
MEMÒRIA
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Resultat pressupostari
Romanent de tresoreria
Informe de Compte General
ESTATS DE CANVI EN EL PATRIMONI NET
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Estats de canvi en el Patrimoni Net
ESTATS DE FLUX D’EFECTIU
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Estats de flux d’efectiu