TRÀMITS EN LÍNIA

PAGAMENT DE TRIBUTS MUNICIPALS

AVÍS: CODI EMISSORA CORRECTE PAGAMENT REBUTS IBI 2019 ES 460357

PUNT GENERAL D’ENTRADA DE FACTURES DE L’ADMINISTRADOR GENERAL DE L’ESTAT

FACe és el Punt General d’Entrada de Factures de l’Administració General de l’Estat. Permet la remissió de factures en format electrònic a l’Ajuntament.

Normativa: Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre contable de factures en el Sector Públic.

Per vore la relació de codis DIR3 necessaris per a la presentació de factures electròniques polse ací.

ACCEDIR

DESCRIPCIÓDOCUMENT
Manual de formació per a la generació i presentació de factures electròniques en el portal FACE del Ministeri d’Hisenda i Admnistracions Públiques (MINHAP)
DESCRIPCIÓDOCUMENT
* Nota: Si té problemes per a generar la factura electrònica amb l’aplicació de Gestió de Facturació Electrònica 3.1 pot consultar esta guia.

* Nota: S’han detectat problemes de funcionament amb la versió JAVA 8. Es recomana l’ús de versions anteriors.