INFORMACIÓ ECONÒMICA 2013

PRESSUPOSTOS

PRESSUPOSTOS 2013
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Pressupost 2013

EXECUCIÓ I ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

EXECUCIÓ 2013
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Resum ingressos 2013
Resum despeses 2013
DEUTE VIU
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Deute viu a 31/12/2013
ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Estabilitat pressupostària – 31/12/2013
REGLA DE LA DESPESA
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Regla de la despesa – 31/12/2013

INFORMACIÓ SOBRE MOROSITAT

DESCRIPCIÓDOCUMENT
Morositat 4rt trimestre 2013

COMPTES ANUALS

BALANÇ DE SITUACIÓ
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Balanç de situació
COMPTE DE RESULTATS
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Compte de resultats
RESULTAT PRESSUPOSTÀRI
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Resultat pressupostàri
ROMANENT DE TRESORERIA
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Romanent de tresoreria
INDICADORS DE GESTIÓ
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Indicadors financers i patrimonials
Indicadors pressupostaris