CALENDARI FISCAL

DATES DEL CALENDARI FISCAL DE 2019

CONCEPTEPERÍODE
TAXA GUALSDel 20 de març al 21 de maig
IMPOST DE BÉNS IMMOBLES-URBANA (I.B.I. URBANA)Del 23 d’abril al 24 de juny (termini sol·licitud de fraccionament fins el 31/05/2019)
IMPOST DE BÉNS IMMOBLES-RÚSTICA (I.B.I. RÚSTICA)Del 23 d’abril al 24 de juny (termini sol·licitud de fraccionament fins el 31/05/2019)
IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES (I.A.E.)Del 1 d’octubre al 1 de desembre
IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (I.V.T.M)Del 1 d’octubre al 1 de desembre
DESCRIPCIÓ DOCUMENT
Resolució d’alcaldia

Informe de tesoreria