TRANSPARÈNCIA – INFORMES DE FISCALITZACIÓ


Informes de fiscalització realitzats pel Tribunal de Comptes


Què conté aquesta categoria?
Els informes de fiscalització emesos pel Tribunal de Comptes. Podeu consultar la informació relativa a l’Ajuntament d’Almussafes en la Plataforma de Rendició de Comptes.


GESTIÓ TRIBUTÀRIA: MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL GENERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DELS TRIBUTS LOCALS

DESCRIPCIÓINFORMACIÓ / DOCUMENTDATA D’APROVACIÓ (AJUNTAMENT)23/04/2020DATA DE PUBLICACIÓ (AJUNTAMENT)06/05/2020PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DESCRIPCIÓINFORMACIÓ / DOCUMENTDATA D’APROVACIÓ (AJUNTAMENT)03/04/2020DATA DE PUBLICACIÓ (AJUNTAMENT)06/05/2020INFORME FISCAL DESCRIPCIÓINFORMACIÓ / DOCUMENTDATA D’APROVACIÓ (AJUNTAMENT)02/04/2020DATA DE PUBLICACIÓ (AJUNTAMENT)06/05/2020INFORME JURÍDIC