INFORMACIÓ ECONÒMICA 2023

PRESSUPOSTOS

PRESSUPOSTOS 2023
DESCRIPCIÓDOCUMENT
PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES
D’INGRESSOS PER AL 2023
CLASSIFICACIÓ PER
PROGRAMES 2023
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 2023
ANNEX D’INVERSIONS 2023
(ESMENA)
ANNEX DE SUBVENCIONS
NOMINATIVES 2023
BASES D’EXECUCIÓ
PRESSUPOST 2023
PRESSUPOST EMSPA 2023
DESCRIPCIÓDOCUMENT
PRESSUPOST 2023
(CERTIFICAT D’ACORDS)
PREVISIÓ D’INGRESSOS
I DESPESES
MEMÒRIA EXPLICATIVA

Queden suspeses les regles fiscals d’estabilitat pressupostària i deute públic per a l’exercici 2020, 2021, 2022 i 2023 segons acord del Consell de Ministres de data 6/10/2020, i apreciat pel Congrés dels Diputats en data 20/10/2020 (SUSPENSIÓ PRORROGADA)

EXECUCIÓ I ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

EXECUCIÓ 2023
DESCRIPCIÓDOCUMENT
APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’EXPEDIENT
DE MODIFICACIÓ DE LES BASES
D’EXECUCIÓ 24 I 26 DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL DE L’ANY 2023
(ANUNCI BOP)
RESUM PRIMER TRIMESTRE 2023 – INGRESSOS
RESUM PRIMER TRIMESTRE 2023 – DESPESES
RESUM SEGON TRIMESTRE 2023 – INGRESSOS
RESUM SEGON TRIMESTRE 2023 – DESPESES
RESUM TERCER TRIMESTRE 2023 – INGRESSOS
RESUM TERCER TRIMESTRE 2023 – DESPESES
RESUM QUART TRIMESTRE 2023 – INGRESSOS
RESUM QUART TRIMESTRE 2023 – DESPESES
DEUTE VIU 2023
DESCRIPCIÓDOCUMENT
DEUTE VIU – 31/12/2023
ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓDOCUMENT
ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA –
31/12/2023
NO
REGLA DE LA DESPESA
DESCRIPCIÓDOCUMENT
REGLA DE LA DESPESA –
31/12/2023
NO
EXECUCIÓ D’INVERSIONS
FINANCERAMENT SOSTENIBLES
DESCRIPCIÓDOCUMENT
IFS – 31/12/2023

INFORMACIÓ SOBRE MOROSITAT

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT
(AJUNTAMENT I EMSPA) 2023
DESCRIPCIÓDOCUMENT
PMP PRIMER TRIMESTRE 2023
PMP SEGON TRIMESTRE 2023
PMP TERCER TRIMESTRE 2023
PMP QUART TRIMESTRE 2023