🗳️ ÒRGANS DE GOVERN

L’estructura del govern del municipi respon a dos tipus de funcions que li són pròpies, les funcions deliberants: d’ordenaments, programació i decisió, i les funcions executives, de govern i administració.

Això, comporta dos nivells d’actuació que corresponen respectivament als membres electes que s’integren en els respectius òrgans necessaris i el segon nivell, format pels sectors o branques d’intervenció directa, a qui correspon la gestió dels projectes, plans i de les resolucions aprovades pels respectius òrgans.

1. PLE DE LA CORPORACIÓ
2. JUNTA DE GOVERN LOCAL
3. JUNTA DE DELEGATS
4. TINENTS DE L’ALCALDE