TRANSPARÈNCIA – CONTRACTACIÓ


Contractació i estadístiques de contractes


Què conté aquesta categoria?
Tots els contractes, esmentant el seu objecte, durada, import de licitació i d’adjudicació, el procediment, els instruments de publicitat utilitzats, el nombre de licitadors participants en el procediment i la identitat de l’adjudicatari, així com les modificacions del contracte. Igualment, es publiquen les decisions de desistiment i renúncia.

L’inici de càrrega de dades al portal és gener de 2014. El detall dels contractes menors s’oferirà trimestralment, en virtut del que disposa l’art.8.a) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, a partir del quart trimestre de 2014.