INFORMACIÓ ECONÒMICA 2022

PRESSUPOSTOS

PRESSUPOSTOS 2022
DESCRIPCIÓDOCUMENT
PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES
D’INGRESSOS PER AL 2022
CLASSIFICACIÓ PER
PROGRAMES 2022
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 2022
ANNEX D’INVERSIONS 2022
(ESMENA)
ANNEX DE SUBVENCIONS
NOMINATIVES 2022
BASES D’EXECUCIÓ
PRESSUPOST 2022
PRESSUPOST EMSPA 2022
DESCRIPCIÓDOCUMENT
PRESSUPOST 2022
(CERTIFICAT D’ACORDS)
PREVISIÓ D’INGRESSOS
I DESPESES

Queden suspeses les regles fiscals d’estabilitat pressupostària i deute públic per a l’exercici 2020, 2021 i 2022 segons acord del Consell de Ministres de data 6/10/2020, i apreciat pel Congrés dels Diputats en data 20/10/2020 (SUSPENSIÓ PRORROGADA)

EXECUCIÓ I ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

EXECUCIÓ 2022
DESCRIPCIÓDOCUMENT
RESUM PRIMER TRIMESTRE 2022 – INGRESSOS
RESUM PRIMER TRIMESTRE 2022 – DESPESES
RESUM SEGON TRIMESTRE 2022 – INGRESSOS
RESUM SEGON TRIMESTRE 2022 – DESPESES
RESUM TERCER TRIMESTRE 2022 – INGRESSOS
RESUM TERCER TRIMESTRE 2022 – DESPESES
RESUM QUART TRIMESTRE 2022 – INGRESSOS
RESUM QUART TRIMESTRE 2022 – DESPESES
DEUTE VIU 2022
DESCRIPCIÓDOCUMENT
DEUTE VIU – 31/12/2022
ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓDOCUMENT
ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA –
31/12/2022
NO
REGLA DE LA DESPESA
DESCRIPCIÓDOCUMENT
REGLA DE LA DESPESA –
31/12/2022
NO
EXECUCIÓ D’INVERSIONS
FINANCERAMENT SOSTENIBLES
DESCRIPCIÓDOCUMENT
IFS – 31/12/2022

INFORMACIÓ SOBRE MOROSITAT

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT
(AJUNTAMENT I EMSPA) 2022
DESCRIPCIÓDOCUMENT
PMP PRIMER TRIMESTRE 2022
PMP SEGON TRIMESTRE 2022
PMP TERCER TRIMESTRE 2022
PMP QUART TRIMESTRE 2022