CULTURA

DESCRIPCIÓDOCUMENT
Ordenança reguladora de les normes de Participació Ciutadana: Registre Municipal d’Associacions
Bases de Redacció del «Butlletí d’Informació Municipal»
Reglament d’Honors i Distincions
Ordenança reguladora del preu públic per la prestació de servicis de caràcter cultural