CULTURA

DESCRIPCIÓDOCUMENT
ORDENANÇA REGULADORA DE
LES NORMES DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA: REGISTRE MUNICIPAL
D’ASSOCIACIONS
BASES DE REDACCIÓ DEL
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ
MUNICIPAL
REGLAMENT D’HONORS
I DISTINCIONS
ORDENANAÇA REGULADORA DEL
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ
DE SERVEIS DE CARÀCTER
CULTURAL