TRANSPARÈNCIA – PLANS D’OBJECTIUS


Plans i programes anuals o plurianuals que fixen objectius i els resultats del seu compliment


Què conté aquesta categoria?
Inclou els documents en què s’establixen objectius a desenrotllar per l’òrgan que promou la seua adopció i, si és el cas, l’avaluació dels resultats aconseguits durant l’aplicació del Pla. Esta informació serà objecte d’actualització permanent.