SUBVENCIONS – EXTRAORDINÀRIES

2020

TERMINI OBERT AMB 30 DIES COM A MÍNIM D’ANTELACIÓ A LA DATA D’INICIACIÓ DE L’ACTIVITAT QUE ES SOL.LICITA

DESCRIPCIÓVALENCIÀESPANYOL
Bases
Sol.licitud i Programa
Justificació
Anunci d’obertura de termini
Model d’alta de pagament per transferència