PLE DE LA CORPORACIÓ

El Ple, format per l’alcalde i els regidors, és un òrgan col.legiat necessari del govern municipal. Es tracta de l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans i ciutadanes en el govern municipal i té les competències que li atribuïx l’article 22 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local.

Establix les línies d’actuació municipal i resol les qüestions més importants, amb funcions de tipus constitutiu, planificador, reglamentari, pressupostari i fiscalitzador de la funció executiva.

Integrat per 13 regidors, està presidit per l’alcalde.

PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE

El Ple celebrarà sessió ordinària amb una periodicitat mensual, excepte el mes d’agost. El dia i l’hora de celebració seran el primer dijous de cada mes, a excepció dels mesos de gener i setembre, en que tindran lloc el segon dijous, a les 20:00 hores.

DESCRIPCIÓDOCUMENT
Intervenció del públic
en els plens

COMISSIONS INFORMATIVES

Les Comissions Informatives són els òrgans encarregats de l’estudi, debat i proposta de tots aquells assumptes que siguen competència del Ple.

Les comissions informatives, actualment en un nombre de quatre, es corresponen amb les àrees de gestió en què s’estructura l’organització municipal en què s’integren els diferents servicis municipals.

Les sessions no són públiques.

1. CULTURA, FESTES, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I POLÍTIQUES D’IGUALTAT
2. COMPTES, HISENDA, PATRIMONI I OCUPACIÓ
3. GOVERN, RÈGIM INTERIOR, PERSONAL, CONTRACTACIÓ, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA
4. BENESTAR I ACCIÓ SOCIAL, SANITAT, CONSUM I AGRICULTURA
5. URBANISME, ACTIVITATS, MEDI AMBIENT, ECONOMIA, OBRES I SERVEIS