BENESTAR SOCIAL – SERVEIS

A.- SERVEIS D’ACOLLIMENT I ATENCIÓ

INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT

Servei per a informar, orientar i assessorar sobre els drets i els recursos socials existents per a les persones. Garantida i gratuïta per a tota la ciutadania.

SERVEI D’ORIENTACIÓ JURÍDICA

Ofereix informació i orientació jurídica a l’efecte de solucionar i solucionar dubtes o dificultats relatives a diverses qüestions legals amb referència al dret de família, dret laboral i dret penal.

SERVEI PRIMERA ACOLLIDA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Ofereix a les dones víctimes de violència de gènere una atenció immediata i gestió de dispositiu mòbil amb localitzador, assegurant una resposta ràpida mitjançant l’avís a la guàrdia civil en cas de risc i/o agressió.

PRESTACIONS ECONÒMIQUES

1. Prestacions econòmiques d’emergència: Valoració i tramitació d’ajudes econòmiques no periòdiques i de caràcter extraordinari, destinades a pal·liar situacions de necessitat bàsica, com a deutes de lloguer, entrada en habitatge de lloguer, deute de subministraments (llum, aigua, gas) ulleres, pròtesi dental etc., dins d’un Pla individualitzat d’Atenció.

2. Renda Valenciana d’Inclusió: Prestació periòdica, de naturalesa econòmica, dirigida a garantir el dret a la inclusió a les unitats de convivència en situació o risc d’exclusió social.

https://inclusio.gva.es/es/web/integracion-inclusionsocial-cooperacion/renta-valenciana-de-inclusion-rvi

3. Pensions no contributives: Col·laboració en la sol·licitud de la prestació que el sistema de la seguretat social concedeix als ciutadans que es troben en situació de necessitat encara que no hagen cotitzat mai o, encara que havent cotitzat, no ho hagen fet durant el temps exigit en cada cas per a aconseguir les prestacions de nivell contributiu.

https://inclusio.gva.es/es/web/integracion-inclusionsocial-cooperacion/pensions-no-contributives

4. Ingrés Mínim Vital: Col·laboració en l’execució de la prestació dirigida a previndre el risc de pobresa i exclusió social que manquen de recursos econòmics bàsics per a cobrir les seues necessitats essencials.

https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-8d06-4645-bde7-05374ee42ac7

5. Bo social elèctric: Col·laboració en la sol·licitud d’un descompte en la factura elèctrica per a aquells consumidors vulnerables que complisquen els requisits establits.

https://www.bonosocial.gob.es/

6. Títol de familia nombrosa i monoparental: Tramitació de documents oficials per a obtindre el reconeixement dels títols de família nombrosa o monoparental que permeten l’accés a una sèrie de beneficis i bonificacions.

Títol de familia numerosa

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=377

Títol familia monoparental:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17032

7. Servei de Transport sanitari: Subvenció per al desplaçament mitjançant taxi a l’Hospital de la Ribera i/o centre de salut de Sueca.

https://wp.me/PanQjS-1kL

8. Ajuda familiar: Subvenció municipal destinada a aquelles famílies amb un menor de 0-3 anys, amb la finalitat de sufragar les despeses derivades de la criança.

https://wp.me/PanQjS-81N

9. Beques de menjador: Subvenció municipal destinada a ajudar a sufragar les despeses derivades de l’assistència al menjador escolar de les famílies de l’alumnat que estiga assistint a una escola d’infantil i primària de la localitat.

https://wp.me/PanQjS-1hi

B.- SERVEI DE PROMOCIÓ D’AUTONOMIA PERSONAL

DEPENDÈNCIA

Realització de tots els tràmits necessaris per al reconeixement del grau de dependència i l’accés als recursos i serveis necessaris del sistema públic.

https://inclusio.gva.es/es/web/dependencia

SERVEI D’AJUDA A domicili (SAD)

Servei orientat a donar suport a les persones i famílies en la superació de les seues dificultats proporcionant atenció directa en la pròpia llar mitjançant intervencions que afavorisquen la seua integració.

TELEASSISTÈNCIA

Gestió del servei d’atenció integral i immediata 24h/dia que, davant qualsevol emergència, posa en marxa els recursos necessaris per a prestar ajuda a l’usuari/usuària.

https://www.dival.es/es/bienestar-social/content/teleasistencia-domiciliaria

SERVEI  MENJAR A CASA

Servei mitjançant el qual les persones majors que ho desitgen poden rebre en el seu domicili un menú adaptat a les seues necessitats.

SERVEI D’ATENCIÓ RESIDENCIAL I DE CENTRE DE DIA LA VILA D’ALMUSSAFES

Recurs especialitzat d’atenció a persones majors dependents. Actualment compta amb 83 places d’atenció residencial i 15 de centre de dia, de les quals 12 places residencials, i 1 de centre de dia són de gestió municipal.

OFICINA D’ATENCIÓ Al MAJOR (OAM)

Servei de gestions, consultes i assessorament de manera personalitzada al col·lectiu de majors. Entre les seues funcions està l’organització de la setmana de la tercera edat; la gestió de la targeta cultural; la targeta del major o la gestió de l’IMSERSO, entre altres.

https://wp.me/PanQjS-3eH

PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ DE LA TERCERA EDAT

Aquest programa està compost per tres serveis especialitzats: Psicologia, nutrició i fisioteràpia per a persones majors de 60 anys. Així com el ESPAI GRAN, programa dirigit a potenciar les relacions socials a les persones majors de 70 anys.

PROGRAMA D’ACOMPANYAMENT A MAJORS

Programa d’acompanyament per a persones majors amb necessitats d’atenció especials, orientat a combatre les situacions de soledat no desitjada.

VOLUNTARIAT DE MAJORS

Servei que presten voluntaris/voluntàries de la Unió Democràtica de Pensionistes mitjançant el qual es dediquen a oferir un acompanyament a les persones de la tercera edat que pateixen aïllament social o falta d’estimulació social.

PRÉSTEC ORTOPROTÈTIC

Préstec de productes sanitaris ortoprotètics per a la millora de la qualitat de vida i autonomia de la ciutadania.

DIVERSITAT FUNCIONAL

Assessorament i tramitació del certificat de reconeixement del grau de discapacitat, renovació d’aquest, així com gestió de sol·licituds de la targeta d’aparcament per a persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda.

Reconeixement Grau Discapacitat:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=376

Revisió Grau Discapacitat:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=2554

TARGETA ACREDITATIVA DE PERSONA AMB DISCAPACITAT

https://inclusio.gva.es/es/web/diversidadfuncional/targeta-acreditativa-de-la-condicio-de-persona-amb-discapacitat888

SERVEI DE TRANSPORT A LES SEUS DE SOM I ESTEM i AFABALS

Servei de trasllat a les persones de la localitat que són ateses per aquestes associacions.

C.- SERVEI D’INCLUSIÓ SOCIAL

Prevenció, el diagnòstic, la intervenció i el seguiment per a la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones, famílies o, en el seu cas, unitats de convivència, i fomentarà la seua participació en el procés d’inclusió social, amb caràcter periòdic.

SERVEI D’INTERPRETACIÓ I MEDIACIÓ EN LLENGUA DE SIGNES

Servei de mediació social, formació i servei d’intèrpret, que té com a objectiu aconseguir la promoció de les persones amb discapacitat auditiva fomentant la seua autonomia i participació tant social com laboral.

Servei de Mediació: 646 049 655

Servei d’Interpretació: 699 785 102

D.- SERVEI DE PREVENCIÓ EN INTERVENCIÓ AMB FAMÍLIES

S’encarregarà de la prevenció i avaluació de les situacions de risc, així com la intervenció de caràcter individual o familiar amb la infància i adolescència, les persones majors i altres persones necessitades d’especial protecció familiar.

PROGRAMA SOCIOEDUCATIU

Programa d’intervenció integral amb les famílies en risc d’exclusió social i amb els seus fills i filles en risc d’exclusió social. L’objectiu és donar suport als aspectes acadèmics, socials i emocionals de les famílies.

EQUIP ESPECIALITZAT D’INTERVENCIÓ AMB INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA (EEIIA)

Intervenció professional terapèutica i educativa amb famílies i menors en famílies i menors en situació de risc i desprotecció.

E.- SERVEIS D’ACCIÓ COMUNITÀRIA

1. Unitat de prevenció de conductes addictives (UPCCA): Servei especialitzat que desenvolupa programes de prevenció a fi de reduir o evitar l’ús i/o abús de drogues i altres conductes addictives, així com promoure hàbits de vida saludables.

2. Programa de Suport patern/matern infantil (PAPMI): Assessorament psicoevolutiu a famílies amb menors de 0-3 anys, amb la finalitat d’orientar sobre el desenvolupament del menor d’edat així com donar pautes per a millorar el vincle i les relacions familiars.

DESCRIPCIÓDOCUMENT
TRÍPTIC INFORMATIU

3. Servei d’Informació i assessorament psicològic (SIAP): Ofereix un servei als veïns i veïnes d’Almussafes en matèria relacionada amb el benestar emocional. Pretén servir de guia per a les persones en moments de crisis, vitals o sobrevingudes, acompanyant en els processos difícils i facilitant la rehabilitació o recuperació de les persones.

4. Gabinet Psicopedagògic Municipal: Servei d’assessorament i orientació psicopedagògica destinat a l’alumnat, professorat i famílies dels centres d’educació infantil i primària del municipi.

5. Treballs en beneficis a la comunitat: Gestió de la pena privativa de drets que obliga el penat a prestar la seua cooperació no retribuïda en determinades activitats d’utilitat pública

INTERVENCIÓ I PARTICIPACIÓ

1. Servei de mediació en situacions de conflicte: Servei per a resoldre discrepàncies i conflictes de manera satisfactòria amb ajuda d’una mediadora per a la millora de la convivència familiar i ciutadana.

DESCRIPCIÓDOCUMENT
TRÍPTIC INFORMATIU