TRANSPARÈNCIA – FUNCIONS


Funcions que exerceixen els organismes públics en l’àmbit administratiu de la seua competència


Què conté aquesta categoria?
Funcions que exerceixen els organismes públics en l’àmbit administratiu de les entitats locals recollides en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local:

– Competències pròpies dels municipis, les referides a l’article 25 de la LRBRL, en la redacció de la LRSAL.

– Competències delegades són les que amb tal caràcter s’efectuïn per l’Estat o la Comunitat Autònoma Valenciana mitjançant una disposició normativa (no necessàriament amb rang de llei) o un acord i s’exerceixen en els termes que estableix aquesta disposició o acord de delegació i amb subjecció a les regles que estableix l’article 27 de la LBRL, en la redacció de la LRSAL.

– Competències diferents de les pròpies i de les delegades: L’ajuntament ha sol·licitat, de conformitat amb el que disposa l’article 7.4 de la LRBRL, en la redacció de la LRSAL, autorització per a l’exercici de les competències en matèria d’ocupació; educació, joventut, benestar social.


Actualment per Decret-Llei 4/2015, de 4 de setembre, del Consell, pel qual s’estableixen mesures urgents derivades de l’aplicació de les disposicions addicional quinzena i transitòries primera i segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, relatives a l’educació, salut i serveis socials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana (DOCV núm 7610, de 2015.08.09). Les competències a què es refereixen la disposició addicional quinzena i les disposicions transitòries primera i segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, continuaran sent prestades pels municipis de l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana fins que no siguen aprovades les normes reguladores del sistema de finançament de les comunitats autònomes i de les hisendes locals.

L’article 25 de la LRBRL recull les competències específiques dels municipis, assenyalant que els mateixos, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure tota classe d’activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions dels veins. El municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies en les matèries següents:

a) Urbanisme: Planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. Protecció i gestió del Patrimoni històric. Promoció i gestió de l’habitatge de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació de l’edificació.

b) Medi ambient urbà: en particular, parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes.

c) Abastament d’aigua potable a domicili i evacuació i tractament d’aigües residuals.

d) Infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat.

e) Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en situació de risc o exclusió social.

f) Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d’incendis.

g) Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport col·lectiu urbà.

h) Informació i promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit local.

i) Fires, proveïments, mercats, llotges i comerç ambulant.

j) Protecció de la salubritat pública.

k) Cementeri i activitats funeràries.

l) Promoció de l’esport i instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure.

m) Promoció de la cultura i equipaments culturals.

n) Participar en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria i cooperar amb les administracions educatives corresponents en l’obtenció dels solars necessaris per a la construcció de nous centres docents. La conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d’educació infantil, d’educació primària o d’educació especial.

o) Promoció en el seu terme municipal de la participació dels ciutadans en l’ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

La llei determinarà les competències municipals en aquestes matèries, havent d’avaluar la conveniència de la implantació dels serveis locals d’acord amb els principis de descentralització, eficiència, estabilitat i sostenibilitat financera. Aquesta llei ha d’anar acompanyada d’una memòria econòmica que reflecteixi l’impacte sobre els recursos financers de les administracions públiques afectades, havent de preveure la dotació dels recursos necessaris per assegurar la suficiència financera de les entitats locals sense que això puga comportar una major despesa de les Administracions Públiques.

L’article 26 de la LRBRL assenyala que els municipis han de prestar, en tot cas, els serveis següents:

  • En tots els municipis: enllumenat públic, cementeri, recollida de residus, neteja viària, abastament domiciliari d’aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població, pavimentació de les vies públiques.
  • En els municipis amb població superior als 5.000 habitants, a més: parc públic, biblioteca pública i tractament de residus.