TRANSPARÈNCIA – NORMATIVA


Informació jurídica rellevant i texts normatius aplicables per l’Ajuntament d’Almussafes


Què conté aquesta categoria?
Es publica informació sobre els Projectes de Llei, Reials Decrets Legislatius i Reials Decrets en les seues distintes fases de tramitació. Les memòries de l’anàlisi d’impacte normatiu també són objecte de publicació, així com les ordes ministerials de caràcter normatiu que siguen aprovades pels distints Departaments.

Així mateix, es publica informació de rellevància jurídica com les directrius, instruccions, acords, circulars o altres documents així com les respostes a consultes sempre que suposen una interpretació del Dret o tinguen efectes jurídics enfront de tercers.