INFORMACIÓ ECONÒMICA 2021

PRESSUPOSTOS

PRESSUPOSTOS 2021
DESCRIPCIÓDOCUMENT
PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES
D’INGRESSOS PER AL 2021
CLASSIFICACIÓ PER
PROGRAMES 2021
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 2021
ANNEX D’INVERSIONS 2021
ANNEX DE SUBVENCIONS
NOMINATIVES 2021
BASES D’EXECUCIÓ
PRESSUPOST 2021
PRESSUPOST EMSPA 2021
DESCRIPCIÓDOCUMENT
PRESSUPOST 2021

EXECUCIÓ I ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

EXECUCIÓ 2021
DESCRIPCIÓDOCUMENT
RESUM PRIMER TRIMESTRE 2021 – INGRESSOS
RESUM PRIMER TRIMESTRE 2021 – DESPESES
RESUM SEGON TRIMESTRE 2021 – INGRESSOS
RESUM SEGON TRIMESTRE 2021 – DESPESES
RESUM TERCER TRIMESTRE 2021 – INGRESSOS
RESUM TERCER TRIMESTRE 2021 – DESPESES
RESUM QUART TRIMESTRE 2021 – INGRESSOS
RESUM QUART TRIMESTRE 2021 – DESPESES
DEUTE VIU 2021
DESCRIPCIÓDOCUMENT
DEUTE VIU – 31/12/2021
ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓDOCUMENT
ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA –
31/12/2021
REGLA DE LA DESPESA
DESCRIPCIÓDOCUMENT
REGLA DE LA DESPESA –
31/12/2021
EXECUCIÓ D’INVERSIONS
FINANCERAMENT SOSTENIBLES
DESCRIPCIÓDOCUMENT
IFS – 31/12/2021

INFORMACIÓ SOBRE MOROSITAT

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT
(AJUNTAMENT I EMSPA) 2021
DESCRIPCIÓDOCUMENT
PMP PRIMER TRIMESTRE 2021
PMP SEGON TRIMESTRE 2021
PMP TERCER TRIMESTRE 2021
PMP QUART TRIMESTRE 2021