TRANSPARÈNCIA – ALTS CÀRRECS


Retribucions anuals, indemnitzacions percebudes i autoritzacions concedides per exercir una activitat privada després del cessament


Què conté aquesta categoria?
Les resolucions de compatibilitat després del cessament, així com les retribucions percebudes anualment pels alts càrrecs i màxims responsables de les entitats incloses en l’àmbit de l’aplicació d’aquest títol. Igualment, es faran públiques les indemnitzacions percebudes, si escau, en ocasió de l’abandonament del càrrec.