TRANSPARÈNCIA – NORMATIVA I DOCUMENTS EN TRAMITACIÓ


Textos normatius en fase de projecte


Què conté aquesta categoria?
Els Avantprojectes de Llei i els Projectes de Reials Decrets Legislatius en el moment en què se sol·liciten els dictàmens als òrgans consultius corresponents. Si no se sol·licita cap informe o dictamen, els textos es publicaran quan siguen remesos a les Corts Generals per a la seua tramitació parlamentària, en el cas dels Projectes de Llei, o quan siguen aprovats i publicats, en el cas dels Reials Decrets Legislatius i els Reials Decrets.

En coherència amb les directrius de tècnica normativa, els avantprojectes i projectes proposats per diversos Ministeris figuren entre les disposicions del Ministeri de la Presidència com a PROPOSTES CONJUNTES.