GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ – DOCUMENTS D’INTERÉS

DESCRIPCIÓDOCUMENT
Alta i modificació de domiciliacions
Anul.lació de domiciliacions
Autoliquidacions de l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM)
Autoliquidacions de l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM)
MANUAL DE TRAMITACIÓ
Sol·licitud de prorrateig IVTM per baixa
Exempció minusvalidesa IVTM
Exempció IVTM vehicle agrícola
Bonificació vehicles majors 25 anys
Famílies nombroses
Sol·licitud d’ajornament/fraccionament
IBI 2020
Sol·licitud d’ajornament/fraccionament
entre 600 i 10.000 euros
Sol·licitud d’ajornament/fraccionament
més de 10.000 euros
Sol·licitud de prorrateig IAE per baixa
Bonificació IAE
Sol·licitud alta gestoria
Devolució ingressos indeguts