TRANSPARÈNCIA – PROTECCIÓ DE DADES

1 – RESPONSABLE DE TRACTAMENT I DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

  • Ajuntament d’Almussafes
  • Passeig del Parc, S/N

DELEGAT/DA DE PROTECCIÓ DE DADES:

EXERCICI DE DRETS:

Per a exercitar els drets haurà de presentar un escrit davant l’Ajuntament d’Almussafes. Haurà d’especificar quin d’aquests drets sol.licita siga satisfet i, si no autoritza l’obtenció de dades d’identitat del sol.licitant o, en el seu cas, del representant legal, haurà d’aportar la corresponent documentació acreditativa de la identitat i representació.

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació, en primer lloc, davant el nostre Delegat/da de Protecció de Dades i, en el seu cas, davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades www.aepd.es.

2 – REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

DESCRIPCIÓDOCUMENT
REGISTRE D’ACTIVITATS
DE TRACTAMENT
POLÍTICA DE PRIVACITAT
AVÍS LEGAL

3 – EXERCICI DE DRETS EN PROTECCIÓ DE DADES

a) Quins són els meus drets?

b) Qui pot exercitar aquests drets davant l’Ajuntament?

c) Com i on puc exercitar aquests drets?

d) Informació complementària

a) Quins són els meus drets?

La normativa de protecció de dades permet que puga exercir davant el responsable del tractament, Ajuntament d’Almussafes, els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió (“dret a l’oblit”), limitació del tractament i de no ser objecte de decisions individualitzades, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de Protecció de dades, d’ara en avant “RGPD”) i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD):

Dret d’accés

Vosté té dret a conéixer:

• Si estem tractant o no dades personals que el concerneixen.

• L’origen de les seues dades, si no ens els va proporcionar Vosté.

• Les finalitats del tractament de les seues dades.

• Les categories de dades de què es tracte.

• Els destinataris o les categories de destinataris als quals es van comunicar o seran comunicats les dades personals.

• De ser possible, el termini previst de conservació de les dades personals (o, de no ser possible, els criteris utilitzats per a determinar aquest termini).

• El dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.

• Si prenem decisions automatitzades -inclosa l’elaboració de perfils- usant les seues dades personals.

Dret de rectificació

Vosté té dret al fet que es rectifiquen les seues dades personals:

• Completant-los, si aquests anaren incomplets.

• Actualitzant-los o rectificant-los, si per qualsevol motiu ja no resultaren concordes a la realitat vigent o foren inexactes.

• Mitjançant l’exercici del dret de rectificació, garantirem que totes les seues dades personals siguen precisos i complets.

Dret de supressió

Vosté té dret al fet que se suprimisquen les seues dades personals quan se de alguna de les condicions següents:

• Aquestes dades ja no siguen necessaris per a les finalitats per als quals van ser recollits o tractats.

• Vosté retire el consentiment en què basem el tractament de les seues dades i aquest no es puga emparar en una altra base de legitimació.

• Vosté haja exercitat amb èxit el dret d’oposició al tractament de les seues dades.

• Les dades personals hagen sigut tractats il·lícitament.

Dret a la limitació del tractament

Vosté tindrà dret a obtindre la limitació del tractament de les seues dades personals (és a dir, que els conservem sense utilitzar-los per a les finalitats previstes) sempre que es complisca alguna de les condicions següents:

• Vosté sol.licite la Rectificació de les seues dades personals, durant un termini que permeta a l’Ajuntament d’Almussafes com a responsable verificar l’exactitud d’aquests.

• El tractament siga il.lícit i vosté s’opose a la Supressió de les dades personals, sol.licitant en el seu lloc la limitació del seu ús.

• Vosté s’haja oposat al tractament mentre es verifica si els motius legítims de l’Ajuntament d’Almussafes prevalen sobre el seu dret.

Dret d’oposició

Vosté tindrà dret a sol.licitar-nos que deixem d’usar les seues dades personals, per exemple, quan crega que les dades personals que tenim sobre vosté puguen ser incorrectes o crega que ja no necessitem usar-los.

b) Qui pot exercitar aquests drets davant l’Ajuntament?

Vosté en qualitat d’interessat o titular de les dades de caràcter personal, actuant en el seu propi nom i dret.

A través d’una altra persona que actue, degudament acreditada, com a representant legal (Exemple: quan els titulars de la pàtria potestat o tutela actuen en nom de persona menor de 14 anys o quan s’actua com a representant legal d’una persona amb diversitat funcional) o voluntari (persona que Vosté lliure i voluntàriament haja atorgat poders de representació a aquest efecte).

c) Com i on puc exercitar aquests drets?

Presencial

Pot presentar l’escrit a través del Registre d’Entrada de l’Ajuntament o pot fer-nos arribar la seua sol.licitud mitjançant correu postal dirigit a Ajuntament d’Almussafes – Protecció de Dades Ajuntament d’Almussafes Passeig del Parc, S/N 46440 Almussafes (València).

Per internet

Pot presentar l’escrit a través del Registre d’Entrada telemàtic de l’Ajuntament.
En tots dos casos, deurà:

• Emplenar un formulari dels quals posa a la seua disposició l’Agència Espanyola de Protecció de Dades https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos.

• Signar l’imprés de manera manuscrita o, en el seu cas, i de disposar de certificat digital reconegut, signar-ho electrònicament.

• Adjuntar fotocòpia de DNI, Passaport, NIE o un altre document identificatiu equivalent. En cas d’actuar en representació d’un tercer, s’ha d’incloure també còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent, així com el document acreditatiu de la representació de l’interessat.

• Enviar el formulari i documents acreditatius de la seua identitat per qualsevol dels mitjans anteriorment esmentats.

d) Informació complementària

L’Ajuntament analitzarà si la petició s’ajusta o no a dret. Comunicarà al peticionari la decisió adoptada, procedint en conseqüència: si és estimatòria, adoptarà les mesures oportunes segons el dret exercit; si és desestimatòria, indicarà el sistema de recursos previstos legalment. En cas que les sol.licituds siguen manifestament infundades o excessives (exemple: caràcter repetitiu) l’Ajuntament podrà:

1 – Cobrar un cànon proporcional als costos administratius suportats.

2 – Negar-se a actuar.

Per a més informació o aclariment sobre els seus drets en protecció de dades de caràcter personal pot dirigir-se al nostre Delegat/a de Protecció de Dades dpd@almussafes.org.

4 – NORMATIVA

DESCRIPCIÓENLLAÇ
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de Protecció de Dades Personals i
garantia dels drets digitals.
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques
pel que fa al tractament de dades personals
i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel
qual es deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglament general de protecció de dades)
(Text pertinent a l’efecte del EEE)