ARXIU MUNICIPAL – SERVEIS

L’accés a l’Arxiu Municipal està regulat en el capítol 6 del seu Reglament.

A qui presta els seus servicis l’Arxiu Municipal?

Presta els seus servicis a les dependències i negocis de l’Ajuntament, productors i receptors dels documents (usuaris interns) , i a les entitats, institucions, administracions, ciutadans i investigadors que els sol·liciten (usuaris externs).

Quins serveis presta?

Servei de préstecs

Este servei es presta als usuaris interns, per la qual cosa han de seguir el procediment establit que ens permet el seu control i reclamacions de devolució. El préstec extern només es realitza quan els tribunals de justícia o un organisme públic sol·licita el document original.

Servei de consulta

Este servei es presta tant als usuaris interns com als externs. Es realitza en al sala de consultes de l’Arxiu, per la qual cosa cal omplir el butlletí de consulta a efectes estadístics.

Servei de reproducció

Este servei comporta l’obtenció de còpies en paper o digitalitzades, etc; així com l’expedició de certificats amb el pagament previ de les taxes corresponents establides. El seu ús per a edicions, difusió, etc.; es farà constar obligatòriament la seua procedència.

Quins altres serveis pot oferir?

La Biblioteca de l’Arxiu Municipal

Llibres tècnics d’arxivística, legislació i d’altres matèries, llibres d’història, etc. Disposem de fons local que arreplega publicacions realitzades per institucions, entitats i organismes locals, i aquelles que tracten sobre Almussafes. Així mateix es conserven còpies dels treballs d’investigadors i treballs de fi d’estudis, que per a la seua elaboració han consultat els fons de l’Arxiu.

Publicacions periòdiques Locals

El Pessic, La Veu del Socialista, fullets del PP, programes electorals dels partits polítics, publicacions de COOGAL, APPI, publicacions de centres escolars i altres.

Publicacions i fullets editats per l’Ajuntament

Llibres de festes, Butlletí Informatiu Municipal (BIM) , fullets informatius publicats pels distints departaments…

Informació i formació sobre arxius

Visites guiades per a grups