ACORDS DE LA JUNTA GOVERN LOCAL

De les sessions de la Junta de Govern Local, s’alçarà acta per el/la secretari/ària general o qui legalment ho substituïsca. En la dita acta es consignaran les dades exigides per la normativa aplicable. El secretari/ària transcriurà de forma sintetitzada les opinions dels diferents grups o membres de la Corporació que hagueren intervingut i la incidència d’estes, de conformitat amb el que establix el ROF, art. 109, apartat g) i 121 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, LMRLCV.

Les actes de les sessions dels òrgans col.legiats seran autoritzades pel secretari/ària general, o funcionari/ària que legalment el/la substituïsca, amb el vistiplau de l’alcalde o alcaldessa, i es transcriuran en els llibres d’actes de les sessions de la Junta de Govern Local, que són instruments públics solemnes i, per tant, es regiran pel que s’establix en el reglament municipal de llibres de constància.

ANY 2023

ANY 2022

ANY 2021

ANY 2020

ANY 2019

ANY 2018

ANY 2017

ANY 2016

ANY 2015