TRANSPARÈNCIA – ECONÒMICA


Informació sobre actes de gestió administrativa, amb repercussió econòmica o pressupostària, així com informació estadística de l’Ajuntament d’Almussafes


Què conté aquesta categoria?
Dins d’esta categoria es publica la següent informació de caràcter econòmic:

– Informació sobre els contractes: el seu objecte, duració, import de licitació i d’adjudicació, procediment utilitzat per a la seua celebració, instruments a través de què s’haja publicitat, nombre de licitadors participants en el procediment, identitat de l’adjudicatari, modificacions del contracte, desistiment i renúncia dels contractes.

– Convenis subscrits: parts firmants, objecte, termini de duració, modificacions, obligats a la realització de les prestacions i, si és el cas, les obligacions econòmiques convingudes. També es publiquen les comandes de gestió, identificant el seu objecte, pressupost, duració, obligacions econòmiques i subcontractacions realitzades.

– Subvencions i ajudes públiques concedides, amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris.

– Informació de caràcter pressupostari, identificant les principals partides assignades als diferents organismes i entitats i incloent el seguiment de la seua execució.

– L’informe anual sobre el grau de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, previst en l’article 17.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

– Informació sobre els comptes anuals, així com els informes d’auditoria i fiscalització de què siguen objecte. Retribucions íntegres percebudes anualment pels alts càrrecs. La publicació es realitza respecte de les retribucions percebudes en l’exercici immediatament anterior.

– Informació de caràcter estadístic que permeta valorar el nivell de compliment i la qualitat dels servicis públics per ells prestats.

– Resolucions de compatibilitat que siguen concedides als empleats públics així com les autoritzacions per a l’exercici d’activitats privades concedides a un alt càrrec una vegada haja cessat del seu lloc públic.