JUNTA DE GOVERN LOCAL

La junta de govern és un òrgan necessari, si bé no té competències pròpies, té com a funció pròpia, la d’assistència a l’Alcalde/essa en l’exercici de les seues atribucions. També té les funcions d’òrgan decisori per les atribucions que l’Alcalde o el Ple li delegue.

En l’actualitat, únicament li ha delegat competències el/la Alcalde/essa, per resolució de l’alcaldia núm. 1377/15 de data 25 de juny de 2015.

Actualment està integrada per l’Alcalde i quatre regidors, designats per Decret d’Alcaldia.

PERIODICITAT DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

La Junta de Govern Local Celebrarà sessions, amb una periodicitat quinzenal, els dilluns.

Les sessions no són públiques, a no ser que en l’ordre del dia s’incloguen assumptes delegats pel Ple.