BENESTAR SOCIAL – DOCUMENTS D’INTERÉS

DESCRIPCIÓDOCUMENT
CONVENI TGSS DE CUIDADORS/RES
NO PROFESSIONALS DE PERSONES
DEPENDENTS
ESTATUTS DE LA TAULA DE LA
SOLIDARITAT
MANUAL DE SERVEIS DEL
DEPARTAMENT DE
BENESTAR SOCIAL

SOL·LICITUDS DISPONIBLES

DESCRIPCIÓDOCUMENT
DEPENDÈNCIA
MENJAR A CASA
RECONEIXEMENT DEL GRAU
DE MINUSVALIDESA
TARGETA ACREDITATIVA DE LA
CONDICIÓ DE PERSONA AMB
MOBILITAT REDUÏDA
(PODEN SOL.LICITAR-LA LES
PERSONES QUE TINGUEN
RECONEGUT UN GRAU DE
DISCAPACITAT IGUAL O
SUPERIOR AL 33%)
TARGETA ZONA APARCAMENT
TELEASSISTÈNCIA
PLAÇA RESIDENCIAL DE
TERCERA EDAT