URBANISME – INSTÀNCIES

ACTIVITATS

DESCRIPCIÓDOCUMENT
UA-001
INFORMA URBANÍSTIC MUNICIPAL
D’ACTIVITAT

A través d’aquesta sol·licitud l’Ajuntament expedeix
Informe Urbanístic Municipal d’activitats certificat pel
Secretari de la corporació en la qual contindrà
pronunciament exprés sobre la compatibilitat o
incompatibilitat urbanística d’aquesta activitat
amb el planejament urbanístic
UA-002
CERTIFICAT DE CONFORMITAT

Per a DRA i CAI. L’objecte del procediment és
que l’interessat puga obtindre el Certificat de
l’administració, en què s’acredite la conformitat
de la instal·lació amb el que s’estableix en el
Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat de
Prevenció, Qualitat i Control Ambiental
d’Activitats. (una vegada presentada DRA i CAI)
UA-003
COMUNICACIÓ D’ACTIVITATS INNÒCUES

Procediment pel qual l’interessat comunica a
l’Ajuntament, l’inici d’una activitat sense
incidència ambiental, en tant que compleix
totes les condicions establides en l’Annex III
de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat
UA-004
DECLARACIÓ RESPONSABLE AMBIENTAL

Procediment pel qual l’interessat presenta a
l’Ajuntament, per mitjà de declaració
responsable ambiental l’obertura i l’inici de
l’activitat que per les seues característiques no
estiguen incloses, atenent la seua escassa
incidència ambiental, ni amb el règim
d’Autorització Ambiental Integrada ni en el de
Llicència ambiental, i que no puguen
considerar-se innòcues per no complir alguna
de les condicions establides en l’Annex III de la
Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat
UA-005
LLICÈNCIA AMBIENTAL

L’objecte del procediment és obtindre la resolució
escrita a través de la qual s’autoritza l’explotació i
les obres de la totalitat o part d’una instal·lació o
establiment inclòs en l’Annex II de la Llei 6/2014,
de 25 de juliol, de la Generalitat
UA-006
CANVI DE TITULARITAT D’ACTIVITATS
Procediment pel qual el nou titular comunica a
l’Ajuntament la transmissió de la instal·lació o
activitat emparada per la corresponent llicència
d’obertura en el termini màxim d’un mes des que
s’haguera formalitzat la transmissió
UA-007
DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A L’OBERTURA
D’ESTABLIMENT PÚBLIC SUBJECTA A LA LLEI
D’ESPECTACLES PÚBLICS

L’objecte és l’obtenció de la llicència d’obertura
mitjançant la declaració responsable, de locals que
es dediquen a espectacles públics, activitats
recreatives, activitats socioculturals i establiments
públics segons el catàleg de la Llei 14/2010
UA-008
COMUNICACIÓ DE LA POSADA EN
FUNCIONAMENT DE L’ACTIVITAT

Obtinguda la Llicència ambiental i finalitzades les
obres i instal·lacions en el seu cas, l’interessat
comunica l’inici de l’activitat, adjuntant la
documentació necessària indicada en el decret de
concessió de la Llicència Ambiental
UA-009
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE
INSTAL.LACIONS EVENTUALS,
PORTÀTILS O DESMUNTABLES

Necessitaran una declaració responsable davant
l’Ajuntament corresponent les activitats
recreatives, activitats socioculturals o
espectacles públics que, per la seua naturalesa,
requerisquen la utilització d’instal·lacions o
estructures eventuals, portàtils o desmuntables
de caràcter no permanent
UA-010
COMUNICACIÓ DE MODIFICACIÓ
D’ACTIVITAT

L’objecte és comunicar la modificació d’una
activitat existent, una vegada realitzades les
obres, prèvia presentació de la corresponent
declaració responsable o llicència d’obres. Aplicable
per a modificacions d’activitat mitjançant
Declaració Responsable Ambiental i Comunicació
d’Activitat Innòcua, com per a modificacions no
substancials de Llicència ambiental
UA-011
SOL.LICITUD D’AUTORITZACIÓ
D’ABOCAMENTS D’AIGÜES INDUSTRIALS
A LA XARXA MUNICIPAL DE
CLAVEGUERAM

Segons aprovació definitiva de l’Ordenança
Municipal Reguladora d’Abocaments a la Xarxa
Municipal de Clavegueram
UA-012
SOL.LICITUD D’OCUPACIÓ DE LA VIA
PÚBLICA (TAULES I CADIRES)

També es contempla l’ocupació per a ampliacions
UA-013
SOL.LICITUD D’INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE
D’EMPRESES AMB INSTAL.LACIONS
GENERADORES D’AEROSOLS AMB
EMISSIONS A L’EXTERIOR

Segons Decret 173/2000, pel qual s’estableixen
les condicions higienicosanitàries que han de
reunir els equips de transferència de massa
d’aigua en corrents d’aire amb producció
d’aerosols, per a la prevenció de la legionel·losi,
s’haurà de notificar a l’Ajuntament per al registre
de la instal·lació aportant les dades de la fitxa
tècnica, sent aquest registre de caràcter públic
UA-014
SOL·LICITUD DE CERTIFICAT DE NO ACTIVITAT
 Sol·licitud d’expedició de certificat de no activitat
a fi de sol·licitar l’alta en les respectives
companyies subministradores

URBANISME, OBRES I HABITATGE

DESCRIPCIÓDOCUMENT
UA-100
SOL.LICITUD D’INFORMACIÓ URBANÍSTICA
UA-101A
DECLARACIÓ RESPONSABLE D’OBRA
(OBRA MENOR)
UA-101B
DECLARACIÓ RESPONSABLE D’OBRA
(OBRA MAJOR)
UA-102A
LLICÈNCIA D’OBRA (OBRA MENOR)
UA-102B
LLICÈNCIA D’OBRA (OBRA MAJOR)
UA-103
DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A
L’INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA EN
EDIFICI EXISTENT

Procediment pel qual l’interessat comunica a
l’Ajuntament l’inici de les obres d’una
instal·lació fotovoltaica per a l’autoconsum en
edifici existent, per mitjà de declaració
responsable, únicament per al cas d’edificis
existents en sòl urbà i urbanitzables. En cas de
realitzar-se en edifici existent situat en sòl no
urbanitzable la seua tramitació serà mitjançant
llicència corresponent
UA-104
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE
PRIMERA OCUPACIÓ

Procediment pel qual l’interessat, una vegada
concloses les obres en edificacions d’habitatge
i les seues instal·lacions de nova construcció,
habitatges nous resultants d’obra de reforma,
ampliació i rehabilitació, així com aquelles
resultants d’obres realitzades en edificacions
existents que suposen una modificació
substancial, en els termes de la legislació
d’ordenació de l’edificació, respecte a les
condicions per les quals es va obtindre l’anterior
ocupació i amb independència del temps
transcorregut des de la seua obtenció
UA-105
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE
SEGONA OCUPACIÓ I POSTERIORS

Procediment pel qual el propietari d’un habitatge
comunica a l’Ajuntament que l’habitatge existent
compleix amb la normativa d’aplicació en funció
de l’ús i característiques de l’edifici, amb caràcter
previ a l’ocupació
UA-106
CANVI DE TITULARITAT DE LLICÈNCIA
URBANÍSTICA
UA-107
LLICÈNCIA DE PARCEL.LACIÓ
UA-108
LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA
I/O TALL TEMPORAL DEL TRÀNSIT
UA-109
LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A ACTES D’ÚS
I APROFITAMENT DEL SÒL NO
URBANITZABLE
UA-110
LLICÈNCIA COMPLEMENTÀRIA
D’EDIFICACIÓ (MODIFICACIÓ)
UA-111
INFORME SOBRE DISPONIBILITAT
DE VIVENDA ADEQUADA