TRANSPARÈNCIA – INSTITUCIONAL


Informació descriptiva de l’organització, estructura, normativa destacada i funcions de l’Ajuntament d’Almussafes


Què conté aquesta categoria?
Conforme a l’article 6 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, este apartat arreplega tota la informació relativa a:

– L’estructura de l’organisme o entitat.
– Les seues funcions.
– La normativa destacada.
– El seu organigrama.
– Els currículums dels seus alts càrrecs.
– Els Plans i programes anuals i plurianuals que hagen sigut aprovats així com els seus indicadors d’avaluació i compliment.