ACTES DEL PLE

De les sessions del Ple, s’alçarà acta per el/la secretari/a general o qui legalment ho substituïsca. En la dita acta es consignaran les dades exigides per la normativa aplicable. El secretari/a transcriurà de forma sintetitzada les opinions dels diferents grups o membres de la Corporació que hagueren intervingut i la incidència d’estes, de conformitat amb el que establix el ROF, art. 109, apartat g) i 121 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, LMRLCV.

Les actes de les sessions dels òrgans col.legiats seran autoritzats per el/la secretari/a general, o funcionari/ària que legalment el/la substituïsca, amb el vistiplau de l’alcalde o alcaldessa, i es transcriuran en els llibres d’actes de les sessions del Ple de la Corporació, que són instruments públics solemnes i, per tant, es regiran pel que s’establix en el reglament municipal de llibres de constància.