URBANISME. VIVENDA

DESCRIPCIÓDOCUMENT
ORDENANCES REGULADORES DEL
PLA GENERAL D’ORDENACIÓ
URBANA D’ALMUSSAFES
REGLAMENT REGULADOR DEL
REGISTRE MUNICIPAL DE SOLARS
SUBJECTES A EDIFICACIÓ
FORÇOSA I EDIFICACIONS
RUÏNOSES
REGLAMENT REGULADOR DE
SERVEIS D’AIGUA POTABLE I
MANTENIMENT DEL
CLAVEGUERAM
ORDENANÇA REGULADORA DE
LA TRAMITACIÓ I CONCESSIÓ
DELS INSTRUMENTS D’INTERVENCIÓ
AMBIENTAL I DE LES LLICÈNCIES
D’OBERTURA PER A ESPECTACLES
PÚBLICS, ACTIVITATS RECREATIVES
I ESTABLIMENTS PÚBLICS