INFORMACIÓ ECONÒMICA 2014

PRESSUPOSTOS

PRESSUPOSTOS 2014
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Previsions d’ingressos per al 2014
Pressupostos per programes 2014
Pressupost econòmic 2014
Annex d’inversions any 2014
Annex subvencions nominatives 2014
Retribucions alcaldia 2014
Estat comparatiu 2013-2014
Bases d’execució pressupost 2014

EXECUCIÓ I ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

EXECUCIÓ 2014
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Resum 1er trimestre 2014 – ingressos
Resum 1er trimestre 2014 – despeses
Resum 2on trimestre 2014 – ingressos
Resum 2on trimestre 2014 – despeses
Resum 3er trimestre 2014 – ingressos
Resum 3er trimestre 2014 – despeses
Resum 4rt trimestre 2014 – ingressos
Resum 4rt trimestre 2014 – despeses
DEUTE VIU
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Deute viu – 31/12/2014
ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Estabilitat pressupostària – 31/12/2014
REGLA DE LA DESPESA
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Regla de la despesa – 31/12/2014
EXECUCIÓ D’INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES
DESCRIPCIÓDOCUMENT
IFS – 31/12/2014

INFORMACIÓ SOBRE MOROSITAT

DESCRIPCIÓDOCUMENT
Morositat 1er Trimestre 2014
Morositat 2on Trimestre 2014
Morositat 3er Trimestre 2014
Morositat 4rt Trimestre 2014

COMPTES ANUALS

BALANÇ DE SITUACIÓ
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Balanç de situació
Compte de resultats
RESULTAT PRESSUPOSTARI
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Resultat pressupostari
ROMANENT DE TRESORERIA
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Romanent de tresoreria
INDICADORS DE GESTIÓ
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Indicadors financers i patrimonials
Indicadors pressupostaris