MEDI AMBIENT

DESCRIPCIÓDOCUMENT
ORDENANÇA REGULADORA
D’ÚS DE L’ÀREA D’APORTACIÓ
DE RESIDUS SÒLIDS URBANS
I RESIDUS SÒLIDS INDUSTRIALS
ORDENANÇA REGULADORA
D’ABOCAMENTS A LA XARXA
MUNICIPAL DE CLAVEGUERAM
(MODIFICACIÓ)
ORDENANÇA REGULADORA
D’ABOCAMENTS A LA XARXA
MUNICIPAL DE CLAVEGUERAM
ORDENANÇA REGULADORA DE
L’EMISSIÓ I RECEPCIÓ DE
SOROLLS I VIBRACIONS