PREGUNTES FREQÜENTS

SOBRE LA LLEI DE TRANSPARÈNCIA

1. Què regula la Llei de Transparència?

La Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (LTBG) preveu quina informació han de publicar les Administracions Públiques per a coneixement dels ciutadans, com poden demanar els ciutadans informació a les Administracions i quines són les regles de Bon Govern que han de respectar els responsables públics.

2. Quines entitats estan obligades a proporcionar informació?

Totes les Administracions Públiques, entitats del sector públic, òrgans constitucionals (inclosa la Casa de La seua Majestat el Rei) i els seus equivalents a nivell autonòmic, així com Fundacions del Sector Públic, Associacions constituïdes per Administracions Públiques o Societats Mercantils amb participació pública majoritària, estan obligades a complir la Llei de Transparència. És a dir, han de publicar la informació que la Llei esmenta i, a més, respondre a les sol·licituds d’informació que presenten els ciutadans.

Deuran també publicar la informació prevista en la Llei entitats privades com els partits polítics, sindicats, organitzacions sindicals i altres entitats que perceben ajudes públiques.

En el cas del present Portal de la Transparència, atés l’article 10 de la LTBG, es publica la informació de l’Administració General de l’Estat que se sol·licita amb major freqüència.

3. Què és el Portal de la Transparència de l’Ajuntament d’Almussafes?

És la plataforma per la qual es podrà accedir a la informació de l’Ajuntament d’Almussafes. També contindrà la informació que els ciutadans sol·liciten amb major freqüència en exercici del dret d’accés a la informació pública.

4. Què conté aquest Portal?

El Portal, d’acord amb el que es disposa per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, té per objecte ampliar i reforçar la transparència de l’activitat pública, regular i garantir el dret d’accés a la informació relativa a aquella activitat i establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics.

SOBRE LA PUBLICITAT ACTIVA

1. Què és la Publicitat Activa?

És una informació agrupada en les categories definides en la llei, que les administracions públiques hauran de publicar de forma periòdica i actualitzada per a garantir la transparència de la seua activitat.

En aquest Portal de la Transparència de l’Ajuntament d’Almussafes es facilita l’accés dels ciutadans a tota la informació institucional, organitzativa, de planificació, de rellevància jurídica, econòmica, pressupostària i estadística prevista en la Llei.

2. Quina informació es publica en el Portal?

La Llei regula la publicació de les següents categories d’informació en el que es coneix com a Publicitat Activa:

Informació organitzativa

 • Funcions que es desenvolupen en els organismesNormativa d’aplicació
 • Estructura: organigrama amb identificació dels responsables de les unitats, el seu perfil i trajectòria professional
 • Plans i programes anuals, objectius, grau de compliment i resultats

Informació de rellevància jurídica

 • Normativa en vigor.
 • Memòries i Informes inclosos en els expedients d’elaboració de textos normatius.
 • Documents que hagen de ser sotmesos a informació pública

Informació de contingut econòmic

 • Contractes
 • Convenis i encàrrecs de gestió
 • Retribucions d’alts càrrecs
 • Subvencions i ajudes públiques
 • Pressupostos
 • Comptes anuals. Informes d’auditoria de comptes i de fiscalització
 • Resolucions de l’Oficina de Conflicte d’Interessos que afecten empleats públics i alts càrrecs
 • Informació estadística de grau de compliment dels serveis públics
 • Béns immobles de propietat estatal

3. Existeix alguna restricció a la publicació de la informació?

En efecte. Pot ser que la informació no puga publicar-se perquè afecta qüestions sensibles com la protecció de dades personals. En aquests casos, haurà de comprovar-se si, veritablement, la publicació afecta als límits que la Llei preveu o si aquests poden eliminar-se del document que es publique.

4. Què ocorre si no trobe informació en el Portal?

En principi, la informació més rellevant per al ciutadà i de freqüent accés estarà disponible en el Portal de manera accessible, reutilitzable i interoperable. Si l’interessat necessita més informació o necessita més detall, llavors, es podrà accedir al servei de sol·licitud d’informació pública que és un dret regulat per la llei de transparència i bon govern. Aquest servei es troba disponible en el Portal.

5. Què ocorre si no es compleix amb les obligacions de transparència i no es publica la informació?

El Consell de Transparència i Bon Govern vetlarà pel compliment de les disposicions de la Llei i l’incompliment podrà donar lloc a procediments disciplinaris.

SOBRE EL DRET D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Què és el dret d’accés a la informació pública?

És el dret d’accés a accedir a informació pública en els termes previstos en la Constitució article 105.b), entenent-se com a informació pública els continguts o documents, qualsevol que siga el seu suport o format, que obren en poder de l’administració i que hagen sigut elaborats o adquirits en l’exercici de les seues funcions.

2. Es pot demanar qualsevol informació?

El dret d’accés a la informació està subjecte a certs límits que tenen com a objectiu protegir altres béns jurídics que poden quedar desprotegits si es dóna la informació. És a dir, els límits existeixen per a protegir informació que no ha de ser pública perquè, si ho fóra, podria danyar a una persona o a l’interés públic.

Aquests límits estan taxats en la Llei i són els següents:

 • La seguretat nacional
 • La defensa
 • Les relacions exteriors
 • La seguretat pública
 • La prevenció, investigació i sanció dels il·lícits penals, administratius o disciplinaris
 • La igualtat de les parts en els processos judicials i la tutela judicial efectiva
 • Les funcions administratives de vigilància, inspecció i control
 • Els interessos econòmics i comercials
 • La política econòmica i monetària
 • El secret professional i la propietat intel·lectual i industrial
 • La garantia de la confidencialitat o el secret requerit en processos de presa de decisió
 • La protecció del medi ambient

3. Com s’apliquen els límits?

L’òrgan al qual se li sol·licita una informació la publicació de la qual considera que pot perjudicar a algun dels límits haurà de valorar si, efectivament, es produeix un mal si es proveeix aqueixa informació.

4. Per què existeix protecció de dades personals?

Si la informació sol·licitada continguera dades especialment protegides, l’accés únicament es podrà autoritzar en cas que es comptara amb el consentiment exprés i per escrit de l’afectat.

5. Què és l’accés parcial?

En els casos en els quals se sol·licite informació en la qual part de la mateixa estiga sotmesa a alguna causa de límit del dret, s’admetrà parcialment la sol·licitud i s’indicarà al sol·licitant la informació que ha sigut omesa.

6. Què pot fer un ciutadà al qual se li denega informació?

Pot presentar una reclamació davant el Consell de Transparència i Bon Govern, òrgan independent encarregat de vetlar pel correcte compliment de les disposicions de la Llei.

SOBRE EL CONSELL DE TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN

1. Què és el Consell de la Transparència i Bon Govern?

El Consell de la Transparència i Bon Govern és un organisme públic previst en la disposició addicional dècima de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’Organització i Funcionament de l’Administració General de l’Estat. Està adscrit al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, actuant amb autonomia i plena independència en el compliment de les seues finalitats.

El Consell de la Transparència i Bon Govern té per finalitat promoure la transparència de l’activitat pública, vetlar pel compliment de les obligacions de publicitat, salvaguardar l’exercici de dret d’accés a la informació pública i garantir l’observança de les disposicions de bon govern.

2. És el Consell responsable del Portal de la Transparència?

No. El consell té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per a obrar. Actua amb autonomia i plena independència en el compliment de les seues finalitats.