ECONOMIA

L’executiu municipal d’Almussafes redueix el deute de l’Ajuntament a la meitat en tres anys

En dues setmanes s’amortitzaran cinc dels sis préstecs contrets pel consistori per un total d’1.922.546 euros

D’aquesta forma, el govern de la localitat suma una amortització de 3.228.169 euros des de l’inici de la present legislatura en 2015

La bona gestió i el control de la despesa han permés realitzar aquesta operació, que no afectarà a les inversions presents ni futures

En l’etapa prèvia a l’entrada de Toni González en l’alcaldia, de 2007 a 2014, l’Ajuntament únicament va amortitzar 649.029 euros


L’Ajuntament d’Almussafes reduirà en dues setmanes el seu deute a la meitat gràcies a l’amortització anticipada de cinc dels sis préstecs signats amb diferents entitats bancàries, amb el que es retornaran un total d’1.922.546,80 euros. Aquesta operació serà possible gràcies al vistiplau d’Intervenció Municipal, que en un informe confirma que la iniciativa és viable “sense que açò cree tensions de liquiditat a la tresoreria municipal, amb l’actual previsió de cobraments i pagaments”. Des de l’inici de la present legislatura a mitjan 2015, el govern municipal venia amortitzant una mitjana de 600.000 euros anuals, per la qual cosa sumant aquesta nova amortització el deute viu del consistori se situarà en 3.802.447,65 euros. L’alcalde del municipi, Toni González, destaca que la bona gestió en matèria econòmica, basada en el control de la despesa, li ha portat a promoure aquesta operació, que permetrà incrementar la partida dedicada a inversions financerament sostenibles i la relativa a les polítiques socials i d’ocupació.

El pròxim dijous 3 de maig el ple de la corporació municipal d’Almussafes aprovarà de manera definitiva una operació que permetrà a l’Ajuntament de la localitat reduir el seu deute a la meitat, respecte a l’existent a l’inici de la legislatura. El govern municipal ha decidit saldar les obligacions monetàries contretes amb tres entitats bancàries a través de cinc dels sis préstecs que l’administració té pendents de pagament en l’actualitat, que ascendeixen a un total d’1.922.546,80 euros. D’aquesta forma, el deute quedarà situat en 3.802.447,65 euros. Solament quedarà fora d’aquesta operació l’únic préstec la cancel·lació anticipada del qual implicaria costos per a les arques municipals.

“Quan entrarem a governar teníem clar que volíem basar-nos, sobretot, en el control de la despesa, política que ens va portar realitzar importants estalvis en les accions empreses. La bona gestió està desembocant en superàvits, la qual cosa ens ha permés embarcar-nos en una iniciativa de tanta transcendència, que per a la ciutadania es traduirà no solament a deixar de pagar els corresponents interessos sinó també en un increment considerable de les inversions, entre les quals puc destacar la construcció d’un nou camp de futbol 11, la segona fase de la remodelació de les Piscines Municipals, l’asfaltat de diversos carrers, la remodelació de parcs i jardins, els plans d’ocupació o les beques per a graduats i estudiants”, explica l’alcalde d’Almussafes, Toni González.

Des de l’inici de la legislatura, a mitjan 2015, l’actual executiu ha anat amortitzant al voltant de 600.000 euros en cada exercici pressupostari, sumant 1.955.198 euros. Amb aquest nou anunci, l’amortització total realitzada per l’equip encapçalat pel primer edil de la població, Toni González, serà de 3.228.169 euros. El deute viu de l’ajuntament s’ha reduït així durant els últims tres anys el triple del que ho va fer les dues legislatures anteriors, període en el qual es van amortitzar 697.029 euros.
 
Vistiplau de la Intervenció Municipal
 
Intervenció Municipal va emetre el passat 6 d’abril de 2018 un informe favorable en el qual considera viable l’amortització d’aquests préstecs “sense que açò cree tensions de liquiditat a la tresoreria municipal, amb l’actual previsió de cobraments i pagaments”, per la qual cosa l’operació no afectarà al compliment del pressupost municipal ni a les inversions contingudes en els comptes del present exercici. Aquest informe, preceptiu per a la corresponent modificació de crèdit a la qual es va donar llum verda en el ple extraordinari de l’Ajuntament d’Almussafes celebrat el passat 16 d’abril, dóna via lliure a l’aprovació definitiva d’aquesta operació.

En el text de la Intervenció Municipal es recorda que la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que estableix la destinació del superàvit en termes de comptabilitat nacional, especifica que sempre que es complisca amb els límits que fixa la legislació reguladora de les Hisendes Locals en matèria d’autorització d’operacions d’endeutament i hi haja tant superàvit en l’exercici immediatament anterior com a romanent líquid de tresoreria positiu per a despeses generals, “es podrà destinar el superàvit en primer lloc a atendre les obligacions pendents d’aplicar al pressupost, en segon lloc a amortitzar el deute que siga necessàri per a no incórrer en dèficit en l’exercici pressupostari actual i, en tercer lloc, a inversions financerament sostenibles”.

En aquest sentit, i atès que el percentatge de deute viu sobre els recursos ordinaris liquidats actualment ascendeix a un 40,14%, “molt per sota del límit establit en matèria d’autorització d’operacions d’endeutament”, que l’Estat fixa en un 75%, i que el romanent líquid de tresoreria per a despeses generals és de 8.383.723,38 euros, el govern municipal almussafeny ha decidit destinar part del romanent d’aquest superàvit, que en 2017 va ascendir a 2.347.916,82 euros, a amortitzar deute i a inversions financerament sostenibles. Quan es faça efectiva aquesta amortització, aqueix deute viu se situarà per davall del 29%.

“Això ens permetrà anar més enllà en l’àmbit de les inversions i apostar encara més fort per les polítiques socials i d’ocupació, capítol al que els pressupostos de 2018 li dediquen 2.161.000 euros que ens ajuden a seguir augmentant el benestar social de la ciutadania i a reduir la taxa d’atur registrada”, destaca González, qui es marca com a repte “aconseguir sanejar per complet els comptes”.

Categorías:ECONOMIA, NOTÍCIES