GENERAL

L’Ajuntament d’Almussafes modifica el Pla General per a limitar els usos en el nucli urbà

En el ple d’ahir dijous es va aprovar definitivament la modificació puntual número 13 del PGOU de 1994

La nova redacció de l’article 45 diferència, amb detall, els usos permesos en zona residencial i en zona residencial de tolerància industrial


L’Ajuntament d’Almussafes modifica el Pla General per a limitar els usos en el nucli urbà

Ahir dijous, 3 de novembre, el ple de l’Ajuntament va acordar per majoria, amb els vots a favor del PSOE, l’abstenció de Compromís i en contra del PP, l’aprovació definitiva de la modificació puntual número 13 del Pla General d’Ordenació Urbana, de 22 d’abril de 1994, que estableix una regulació de diversos usos en sòl urbà, diferenciant en el mateix dues zones, la residencial i la residencial de tolerància industrial. Amb la nova redacció de l’article 45 del PGOU, la regulació dels usos en les normes urbanístiques per a tot el sòl residencial s’adapta a les noves sensibilitats ambientals, acústiques i socials respecte a la implantació de determinats usos en el nucli urbà.

L’acord del ple aprova definitivament la modificació de les determinacions del Pla General d’Ordenació Urbana vigent des de l’any 1994, relatives a la regulació dels usos permesos i no permesos en el sòl urbà residencial, que inclou lazona residencial i la zona residencial de tolerància industrial. En concret, s’ha procedit a donar una nova redacció a l’article 45 de les normes urbanístiques del citat PGOU, mentre continua la tramitació del Pla General Estructural i del Pla d’Ordenació Pormenoritzada d’Almussafes.

La modificació puntual número 13 del Pla General comprén l’àmbit de l’actuació de les zones d’ordenació i sectors d’ús dominant residencial, sense que siga objecte de la present modificació les zones d’ordenació d’ús dominant industrial, regulant les condicions dels usos continguts en l’article 45 de les Normes Urbanístiques del Pla General vigent, atés que des de l’època de la seua redacció i entrada en vigor, fa ara 28 anys, han aparegut nous usos i hi ha una major sensibilitat dels veïns i les veïnes d’Almussafes respecte de les potencials afeccions de determinades instal·lacions o activitats en el casc urbà.

Amb l’acord ple, la regulació específica dels usos en les normes urbanísticas s’adapta a la normativa urbanística i ambiental actual i regula específicament els nous usos existents que no estaven desenvolupats en l’anterior redacció. En concret, en zona de caràcter exclusivament residencial tan sols es permetran vivendes, comerços, despatxos i oficines, garatges, tallers artesanals, locals destinats a activitats d’hostaleria i locals d’espectacles públics. Les sales de jocs, bingos, cases d’apostes i comerços els productes dels quals es dirigisquen exclusivament a un públic major d’edat, com Sex-Shops o Grow shops, seran compatibles, sempre que guarden una distància de 100 ml respecte de qualsevol centre educatiu de primària, secundària o centre educatiu d’infantil, públic o privat. Aquesta mateixa distància s’haurà de guardar respecte als parcs i zones verdes públiques, Conservatori de Música i Dansa, Pavelló d’Esports, Poliesportiu, Camp de Futbol, Piscina Coberta i Centre d’Informació Juvenil.

A més, en la zona residencial queda expressament prohibida a instal·lació d’indústries, a excepció de xicotets tallers o activitats que no superen límits com a nombre d’empleats, contaminació acústica i mediambiental i superfície d’ocupació, entre altres. Tampoc es concediran llicències d’obertura per a discoteques i bars amb ambientació musical o ús assimilable, estacions de servei, o activitats que incloguen subministre d’hidrocarburants, així com els tanatoris i crematoris.

Per la seua part, en el sòl residencial de tolerància industrial es permeten els usos de magatzems de manipulació de productes relacionats amb el sector agrari, amb habitatge en el mateix solar del magatzem si està vinculat a aquest, habitatges residencials, sempre que es complisquen els requisits establits en l’art. 49 de les presents normes urbanístiques, estacions de servei o activitats que incloguen subministrament d’hidrocarburants, tanatoris, sales de jocs, bingos, cases d’apostes i comerços els productes dels quals es dirigisquen exclusivament a un públic major d’edat. En el cas d’aquests dos últims, els usos estaran permesos si guarden una distància de 100 ml respecte de qualsevol centre educatiu de primària, secundària o centre educatiu d’infantil, públic o privat, parcs i zones verdes públiques, Conservatori de Música i Dansa, Pavelló d’Esports, Poliesportiu, Camp de Futbol, Piscina Coberta i Centre d’Informació Juvenil. Aquesta distància es mesurarà en línia recta des de qualsevol punt de l’alineació exterior de la parcel·la des del qual es produïsca l’accés habitual d’escolars fins al punt d’accés a l’activitat a implantar.

En el sòl residencial de tolerància industrial queden expressament prohibides les discoteques i els bars amb ambientació musical o ús assimilable.

Per a ambdues zones d’ordenació, les normes urbanístiques modificades en l’article 45 especifiquen que en el cas d’instal·lacions en funcionament i a fi de mantindre l’activitat existent, es permetran, a més de les obres de manteniment i conservació, les reformes, modernització o treballs de condicionament que precise el funcionament de la instal·lació, sempre que això no supose un increment significatiu (major del 10%) del volum o ocupació de l’immoble, i en tot cas, amb renúncia a tota indemnització per l’increment del seu valor, que es farà constar en el Registre de la Propietat abans de l’inici de l’obra.