TAULER d'ANUNCIS

INFORMACIÓ: PROGRAMA TERMALISME VALENCIÀ 2023

A aquestes comunicacions s’acompanyaran les sol·licituds de participació pre-emplenades, amb les dades que consten en els respectius expedients.

Termini presentació sol·licituds:

Fins al 15 d’octubre de 2023

Sense perjudici que les persones sol·licitants puguen presentar sol·licitud en el termini i forma previst, amb la finalitat de simplificar tràmits, es remetran comunicacions a les persones beneficiàries o suplents de l’última convocatòria.

REQUISITS PER A  ACCEDIR AL PROGRAMA

1. Presentar sol·licitud dins del termini establert
2. Persones de 65 anys o més
3. Persones de 60 anys o més, pensionistes del Sistema de Seguretat Social o de classes pasives
4. Persones de 60 anys o més amb discapacitat igual o superior al 33%, acreditat amb un certificat
5. Estar empadronat/da en algun dels municipis de la Comunitat Valenciana
6. No patir malaltia infectocontagiosa, poder valdre’s per si mateix i no patir transtorns o alteracions de comportament que puguen alterar les normes de convivència
7. Per als/les sol·licitants que precisen l’ajuda d’una persona acompanyant, serà necessaria una discapacitat igual o superior al 65%
8. Podran assistir els/les cònjuges o parelles de fet dels sol·licitants, sempre que siguen majors de 50 anys i complisquen els requisits establits en els punts 5 i 6 anteriorment citats
9. Poden ser persones benificiàries del programa un familiar a càrrec (fill/a) amb discapacitat igual o superior al 33% i depenga dels pare, sempre que ocupe llit supletori en la mateixa habitació
10. El compliment dels requisits, vindrà referit al moment de presentació de la sol·licitud corresponent
Més informació en l’Oficina d’Atenció al Major (Planta baixa del Centre de Salut Almussafes. Telèfon: 96 178 39 91)