NOTÍCIES

Almussafes limita el seu creixement a 12.000 habitants amb la nova revisió del pla general

El consistori municipal aposta per l’increment del sòl industrial, a què destina una superfície de 713.211 metres quadrats, en el nou PGOU

La protecció del sòl agrícola, un altre dels punts estratègics de la planificació i ordenació urbanística d’Almussafes per als pròxims 20 anys


La sostenibilitat i l’ocupació racional del sòl són les dos premisses sobre les quals se sustenta la nova planificació i ordenació urbanística d’Almussafes dels pròxims 20 anys. La nova revisió reduïx el sòl residencial , amb la finalitat de no superar els 12.000 habitants, a més d’apostar pel futur econòmic de la localitat, al destinar 713.211 metres quadrats a sòl industrial tant en el polígon Nord com en el Joan Carles I.

L’Ajuntament d’Almussafes sotmetrà a consulta i participació ciutadana la versió preliminar de la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana, en la que s’inclou, així mateix, el seu estudi ambiental i territorial estratègic, el Pla d’Ordenació Detallada d’Almussafes i la resta de documents exigibles per la normativa sectorial. La proposta es va aprovar, durant el ple extraordinari celebrat el passat dijous 21 de desembre, amb els vots a favor del govern socialista i les abstencions dels grups en l’oposició (Compromís i PP). El consistori municipal obri així el període d’al•legacions, a més de planificar l’exposició pública, amb panells explicatius de la revisió, que tindrà lloc en el Centre Cultural, el pròxim mes de gener.

Almussafes acaba d’obrir el període de consulta i sotmetiment a exposició pública, establit per la llei, de tots els documents del nou PGOU, projecte que integra la versió preliminar del pla general estructural, l’estudi ambiental estratègic i el pla d’ordenació detallada. Es tracta del full de ruta que marcarà la planificació i ordenació urbanística d’Almussafes durant les pròximes dos dècades i que incidix, sobretot, en una clara negativa de l’executiu local a un model urbanístic expansionista, ja que el creixement de la població no superarà els 12.000 habitants. “La revisió de l’anterior govern del Bloc-PP, que es trobava paralitzada des de l’any 2011 després d’informar negativament la Conselleria al no prendre en consideració alguns dels objectius i directrius de l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana, incorporava sòl residencial per a albergar a més de 20.000 habitants, entre ells un sobrant de sòl residencial i poca superfície dedicada a sòl productiu”, explica el primer edil, Toni González.

En el nou projecte, l’executiu local aplica una utilització racional del sòl, protegix el medi natural, revitalitza el medi rural, conserva i posa en valor el Patrimoni Cultural, millora els entorns urbans i aposta per la mobilitat urbana.

La superfície destinada a sòl residencial es delimita en quatre unitats d’execució en sòl urbà. Es tracta de la zona de la Cooperativa, la que es troba junt amb la Residència i Centre de Dia, la ubicada als voltants del Centre Municipal de Persones Adultes i els terrenys emplaçats en el sud este del nucli urbà. A més, la proposta no assumix el pla Parcial de La Porteta, a l’especificar-se que s’ha de reordenar per a augmentar l’edificabilitat. “Amb estes zones, a les que se suma el percentatge de sòl residencial inclòs en el sòl terciari, assegurem el creixement poblacional dels pròxims 20 anys”, explica l’alcalde.

Així mateix, el document incorpora el sòl destinat a vivenda de protecció oficial, en el percentatge establit per la llei, a més d’aplicar una jerarquització viària, en la que el vianant passa a ser el principal actor, i un catàleg de béns i espais a protegir, alguns d’ells emplaçats fora del sòl no urbanitzable.

Quant als criteris de sostenibilitat, el pla arreplega el traçat modificat de l’avantprojecte de col•lectors de pluvials, que encara no s’ha executat, però que es considera necessari per a minimitzar al màxim els riscos d’inundabilitat en el nucli urbà. També destaca l’estudi d’integració paisatgística tant del nucli urbà com rural.
 
La solució al Parc Urbà
 
Una de les qüestions que plantejava el Document de Referència emés per l’administració autonòmica, era el fet de que el parc urbà es trobara massa allunyat del nucli urbà. En esta versió preliminar se sitúa al nord del nucli urbà amb la finalitat que servisca de “matalaf verd”, entre el sòl residencial i l’industrial. Així mateix, es contempla el Parc Rural com com una zona dotacional esportiva a l’aire lliure i amb reduïda edificabilitat.
 
Dotació de sòl industrial
 
Conscients de la gran carència de sòl per a l’emplaçament de nous negocis empresarials en el municipi i de la gran demanda existent respecte d’això, ja que durant els últims anys han sigut moltes les empreses que han sol•licitat implantar-se en la localitat i finalment s’han vist abocades a desplaçar-se a altres polígons industrials valencians, com els de Silla o El Romaní, des de l’equip de govern s’ha incidit, molt especialment, en la necessitat que la nova ordenació prime el sòl urbanitzable industrial, un total de 713.211 metres quadrats. En este sentit, es preveu la major part de la classificació d’este sòl en el sud del parc industrial Joan Carles I, un total de 480.924 metres quadrats, i una superfície de 232.289 metres quadrats per a l’ampliació del Polígon Nord. “Amb esta proposta, assegurem el desenrotllament econòmic de la nostra localitat, contràriament a la decisió de l’anterior govern de no destinar ni un metre quadrat a zona industrial”, afirma González, el qual es va mostrar crític respecte d’això durant la sessió plenària celebrada el passat dijous.
 
L’opinió de la ciutadania compte
 
La revisió del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) d’un municipi és un procés costós i que requerix de nombrosos tràmits per a ajustar els canvis que vullguen realitzar-se a la legalitat vigent.

Amb la finalitat que el text definitiu, de gran transcendència per al futur de la població, comptara amb el màxim consens possible i incorporara la visió ciutadana, l’executiu local va iniciar un procés de participació pública, la fase del qual preliminar de diagnòstic es va desenrotllar durant el passat mes juny, per a arreplegar les opinions, suggeriments i inquietuds dels veïns i aconseguir la seua plena implicació en un procés que marcarà el model territorial d’Almussafes de les pròximes dos dècades.

Amb el lema “Actua Almussafes”, es van celebrar dos activitats obertes a tota la ciutadania. A més de la presentació pública de tot el procés de revisió del planejament general, esta primera fase també va integrar un taller de participació ciutadana amb tres “Itineraris urbans”, amb què els assistents “van poder valorar a peu de carrer els diferents paisatges urbans del nostre municipi i proposar directrius a incorporar en el document”, explica el regidor d’Urbanisme, Andrés López. A més, amb posterioritat els veïns també van poder omplir un qüestionari de percepció ciutadana respecte al model de desenrotllament urbà de la població.

Categorías:NOTÍCIES, URBANISME