TRANSPARÈNCIA – ÒRGANS COL·LEGIATS

Què conté aquesta categoria?
El funcionament dels òrgans col·legiats locals es troba regulat en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, el Reial Decret 2568/1986, de 28 de nov., Pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.