URBANISME – DOCUMENTS D’INTERÉS

MODELS DE SOL.LICITUD

DESCRIPCIÓDOCUMENT
SOL.LICITUD: CANVI DE TITULARITAT DE LLICÈNCIA
SOL.LICITUD: INFORMACIÓ URBANÍSTICA
SOL.LICITUD: OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
(TAULES I CADIRES)
SOL.LICITUD: LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA
PÚBLICA I/O TALL TEMPORAL DE TRÀNSIT
SOL.LICITUD: LLICÈNCIA AMBIENTAL
SOL.LICITUD: LLICÈNCIA DE PARCEL.LACIÓ
SOL.LICITUD: LLICÈNCIA D’OBRA MENOR
SOL.LICITUD: LLICÈNCIA D’EDIFICACIÓ
(OBRA MAJOR)
SOL.LICITUD: INFORME URBANÍSTIC
MUNICIPAL D’ACTIVITAT
SOL.LICIUTD: INFORME SOBRE DISPONIBILITAT
DE VIVENDA ADEQUADA
SOL.LICITUD: LLICÈNCIA COMPLEMENTÀRIA
D’EDIFICACIÓ (MODIFICACIÓ)
SOL.LICITUD: LLICÈNCIA MUNICIPAL
PER A ACTES D’ÚS I APROFITAMENT DEL
SÒL NO URBANITZABLE
SOL.LICITUD: CANVI DE TITULARITAT DE
LLICÈNCIA AMBIENTAL O ESPECTACLE PÚBLIC
SOL.LICITUD: INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE
D’EMPRESES AMB INSTAL.LACIONS GENERADORES
D’AEROSOLS AMB EMISSIONS A L’EXTERIOR
SOL.LICITUD: ABOCAMENTS D’AIGÜES INDUSTRIALS
A LA XARXA MUNICIPAL (INSTÀNCIA GENERAL)

MODELS DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

DESCRIPCIÓDOCUMENT
DECLARACIÓ RESPONSABLE: OBRES
(OBRA MENOR)
DECLARACIÓ RESPONSABLE: OBRES
(OBRA MAJOR)
DECLARACIÓ RESPONSABLE: PRIMERA OCUPACIÓ
D’EDIFICIS I INSTAL.LACIONS
DECLARACIÓ RESPONSABLE: SEGONA OCUPACIÓ
D’EDIFICIS I INSTAL.LACIONS
DECLARACIÓ RESPONSABLE: ABOCAMENTS
D’AIGÜES INDUSTRIALS A LA XARXA MUNICIPAL
(INSTÀNCIA GENERAL)
DECLARACIÓ RESPONSABLE: INSTAL.LACIONS
EVENTUALS, PORTÀTILS O DESMUNTABLES
DECLARACIÓ RESPONSABLE: INSTAL.LACIONS
FOTOVOLTAIQUES EN EDIFICIES EXISTENTS

MODELS DE COMUNICACIÓ

DESCRIPCIÓDOCUMENT
COMUNICACIÓ: SOL.LICITUD AMBIENTAL
(ACTIVITAT INNÒCUA)
COMUNICACIÓ: PRÈVIA A L’OBERTURA DE LA
INSTAL.LACIÓ O ACTIVITAT (ACTIVITATS AMB
LLICÈNCIA AMBIENTAL)