URBANISME – DOCUMENTS D’INTERÉS

DESCRIPCIÓDOCUMENT
Sol·licitud canvi de titularitat de llicència
Sol·licitud d’informació urbanística
Sol·licitud ocupació via pública amb taules i cadires
Sol·licitud de llicència ambiental
Sol·licitud de la comunicació ambiental (activitat innòcua)
Sol·licitud de llicència de parcel·lació
Sol·licitud de llicència d’obra menor
Sol·licitud de llicència d’ocupació de via pública i/o tall temporal de trànsit
Sol·licitud de certificat/informe de comptabilitat urbanística
Comunicació prèvia a l’obertura de la instal·lació o activitat (activitats amb llicència ambiental)
Sol·licitud autorització d’abocaments d’aigües industrials a la xarxa municipal – Instància General
Declaració responsable primera ocupació per a edificacions i instal·lacions
Sol·licitud de llicència complementària d’edificació (Modificació)
Sol·licitud de llicència d’edificació (Obra Major)
Declaració responsable segona ocupació d’edificis i instal·lacions
Sol·licitud de llicència municipal per a actes d’ús i aprofitament del sòl no urbanitzable
Sol·licitud de canvi de titularitat de llicència ambiental o espectacle públic
Sol·licitud d’informe sobre disponibilitat de vivenda adequada
Sol·licitud d’inscripció en el registre d’empreses amb instal·lacions generadores d’aerosols amb emissions a l’exterior
Declaració responsable d’obres (Obra Menor)
Declaració responsable d’obres (Obra Major)
Resolució concessió subvenció fons FEDER per a reforma Casa Ayora