GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ – TRÀMITS

DESCRIPCIÓDOCUMENT
Anul·lació domiciliacions
Domiciliacions
Sol·licitud de prorrateig IVTM per baixa
Famílies nombroses
Exempció minusvalidesa IVTM
Sol·licitud d’ajornament/fraccionament 600 euros
Sol·licitud d’ajornament/fraccionament +10.000 euros
Sol·licitud de fraccionament IBI 2018
Sol·licitud de prorrateig IAE per baixa
Sol·licitud alta gestoria
Exempció IVTM vehicle agrícola
Bonificació vehicles majors 25 anys
Devolució ingressos indeguts
Bonificació IAE
Autoliquidacions de l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM)
Autoliquidació d’IIVTNU (plusvàlua)