EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS PÚBLICS D’ALMUSSAFES – NORMATIVA I TRANSPARÈNCIA

DESCRIPCIÓDOCUMENT
Plec de prescripcions tècniques que
caldrà regir la contractació
Normes d’encàrrec de gestió de neteja
d’edificis públics municipals
Targeta acreditativa del número
d’identificació fiscal